AR วิทย์ ม.ปลาย

AR วิทย์ ม.ปลาย

Education
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

AR วิทย์ ม.ปลาย App Download

(.) AR(Augmented Reality)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิชาเคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการออกแบบและเทคโนโลยี ได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือ AR(Augmented Reality) สำหรับเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Icon
AR วิทย์ ม.ปลาย
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
apple download icon
Popular Apk
arrow-up icon